Půjčovna Indian

Všeobecné obchodní podmínky

Výpujční doba:

Pondělí a Pátek

Vrácení od 10 - 12 hod
Vypůjčení od 14 - 16 hod

Půjčení zahrnuje pojištění, nepromoky, instrukce a seznámení jak na to.

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk minimálně 21 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny A. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno motocykl nájemcem zapůjčovat třetí straně a jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Převzetí a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. K převzetí i vrácení dochází v Brně - místo po dohodě nebo Motocentrum Olomouc, Holice 907 nebo Chopper Horse, Třebízského 1481, Frýdek - Místek.

Kauce

Před předáním motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je 10 000 Kč. Kauce je hrazena do 7 pracovních dní před převzetím motocyklu bezhotovostně (není možná platba v hotovosti). Kauce je určena na úhradu případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění. V případech shora uvedených dojde k započtení na tuto kauci s tím, že případná zbylá částka bude vrácena na Vámi určený účet.

Rezervace a storna

Dovolujeme si Vás upozornit, že tím, že provedete rezervaci Vámi zvoleného motocyklu Vám vzniká pouze právo, aby v určený den od 14:00 do 17:00 byl pro Vás Vámi zvolený motocykl připraven k užívání a Vy jej za podmínky, že uzavřete smlouvu o nájmu motocyklu, budete moci užívat na Vámi zvolenou dobu. Podmínky, za kterých Vám rezervovaný motocykl bude poskytnut k užívání, budou tedy upraveny zvláštní smlouvou (nájemní smlouvou) a (těmito všeobecnými obchodními podmínkami), která s Vámi bude uzavřena nejpozději do předání rezervovaného motocyklu Vaší osobě.

Rezervační poplatek činí 50 % z ceny nájemného.

Pokud se rozhodnete svoji rezervaci zrušit, a to v době delší než třicet dnů před prvním dnem rezervace Vámi zvoleného motocyklu, máte právo na bezplatné stornování Vaší rezervace a uhrazený rezervační poplatek Vám bude vrácen v plné výši na Vámi sdělený účet.

Zrušíte-li Vaši rezervaci v době mezi sedmým až třicátým dnem, včetně těchto dnů samotných, před prvním dnem rezervace Vámi zvoleného motocyklu, máte právo na vrácení 50 % Vámi uhrazeného rezervačního poplatku a uhrazený rezervační poplatek Vám bude vrácen v dané výši na Vámi sdělený účet. Zbývající nevrácenou část si naše firma ponechá jako stornovací poplatek.

Zrušíte-li Vaši rezervaci v době kratší sedmi dní před prvním dnem rezervace Vámi zvoleného motocyklu, nemáte právo na vrácení Vámi uhrazeného rezervačního poplatku a uhrazený rezervační poplatek si naše firma v plné výši ponechá jako stornovací poplatek.

Odmítnete-li Vámi zarezervovaný motocykl převzít, popřípadě odmítnete-li uzavřít smlouvu o nájmu motocyklu anebo porušíte-li podmínky uvedené ve Vámi uzavřené smlouvě o nájmu motocyklu podmiňující předání motocyklu k užívání, je naše firma oprávněna si Vámi uhrazený rezervační poplatek ponechat v plné výši jako stornovací poplatek. Rezervační poplatek pak představuje v případě zrušení rezervace, odmítnutí převzetí rezervovaného motocyklu, či odmítnutí uzavření nájemní smlouvy, odměnu naší společnosti za to, že příslušný motocykl byl pro Vás na určenou dobu připraven a zarezervován.

Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů. Kompletní podmínky pojištění zde.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem rezervační fakturu k úhradě nájemného a pojistné kauce. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit minimálně zálohu (rezervační poplatek) ve výši 50 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem smlouvu o nájmu, k jejímuž podpisu dojde při převzetí motocyklu. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 7 pracovních dnů před převzetím motocyklu. Při předčasném ukončení nájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, poškození či odcizení motocyklu, je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

Kdo je zpracovatelem Vašich osobních údajů?

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je pan Petr Souček, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Vrbátky 798 12 – Stětovice 97, identifikační číslo: 07806787.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, např. při vyplňování rezervačního formuláře nebo při vyplňování kontaktních údajů.

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů je prováděno manuálně i automatizovaně elektronickými prostředky. Přijali jsme takové opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před zneužitím či jiným neoprávněn zásahem. Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky

Jaká práva máte při zpracování osobních údajů?

Jak můžete svá práva uplatnit?

V případě, že se rozhodnete uplatnit jakékoliv právo shora uvedené, učiňte tak zprávou zaslanou na naši e-mailovou adresu nebo zašlete dopis na adresu našeho sídla. O vyřízení Vámi uplatněného práva Vás budeme bezodkladně informovat.